Systemische principes in hiërarchische relaties

> Persoonlijk leiderschap systemisch doorzien
Systemische principes in hiërarchische relaties

Systemische principes

Wie opstellingenwerk heeft meegemaakt, of getuige is geweest van een familieopstelling of organisatieopstelling, heeft waarschijnlijk gemerkt: Wow, dit werkt echt! Maar hoe?

Hoe soms oude gewoontes en diepe loyaliteiten iemand in de weg hebben gestaan, met soms emotionele of fysieke klachten tot gevolg. En hoe daar door een opstelling iets in wordt aangeraakt en tot verandering leidt. Opstellingen kunnen voor iemand leiden tot verlichting van verantwoordelijkheid, – verkrijgen van meer ruimte, – transparanter kunnen omgaan met het stellen van grenzen, – toelaten van gemis waardoor er weer opening ontstaat voor toelaten van succes, etc. Ervaringen die mensen aangeven over opstellingen zijn niet zelden: ‘zingevend’, ‘ontroerend’, ‘inspirerend’, of ‘hartverwarmend’.

Systemische principes

Het is zeer de moeite waard om de toepassing van Systemisch Werk te leren kennen. Vandaar dat aansluitend aan de Opstellingenavonden Systemisch Werk Plata met deze training een introductie in Systemisch Werk wil aanbieden. In deze training worden concrete handvatten aangereikt over Systemisch Werk als werkvorm. Die werkvorm vraagt toepassing binnen een veilig, helder en verantwoord kader.

Systemisch Werk is een krachtig hulpmiddel voor bewustwording en onderscheidt zich door de toepassing van het ‘Wetend Veld’ als informatiebron. Eenvoudig gesteld: We kunnen ons ‘weten’ beter leren begrijpen. Met ons eigen weten als vertrekpunt, ontvouwt zich de achtergrond van ons gedrag: daar waar het vandaan komt. Dat opent een nieuw perspectief, namelijk dat we daar zelf een keuze in kunnen maken. ‘Wie zijn historie kent, hoeft die niet te herhalen.’

In deze training Systemische principes in hiërarchische relaties staat centraal dat de deelnemer leert om vanuit systemische principes zijn persoonlijk leiderschap te ervaren, te zien en te herkennen.

De basale principes zijn:

 • De mens is een contactwezen
 • De mens is een levend wezen
 • De mens is een betekenis-gevend wezen

Je ervaart de systemische werking van deze principes.

Je verkent basale leiderschapsthema’s zoals:

 • Verbinding en grenzen
 • Afhankelijkheid en volwassenheid
 • Gelijkwaardigheid en ongelijkheid
 • Geven en nemen
 • Lot en taak
 • Gemis en verlangen

De gelegenheid is er om te werken vanuit persoonlijke casuïstiek.

Wat kan ik ermee

Wat kan er worden bereikt met de Systemisch benadering op individueel niveau?

 • bewust worden van persoonlijk script en individuele thema’s bij ouders, leraren en leidinggevenden
 • oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies
 • kennis van de werking van familiesystemen (+organisatie- of schoolsysteem)
 • leren omgaan met weerstand en onvermogen
 • afstemmen op behoeften
 • leerstuk van binnensluiten van wat buitengesloten is
 • inzicht in integratie van het Systemisch werken en denken binnen hiërarchische relaties zoals ouder-kind, leidinggevende-medewerker
 • Voor wie de training Werken met Opstellingen wil gaan volgen, biedt deze training een goede vooropleiding in combinatie met de Introductietraining Systemisch Werk

De Training

Trainingsmethode Systemisch Werk

Er wordt in de training gewerkt met de methodiek van het Systemisch Werk.

Systemisch Opstellingenwerk

Systemisch Opstellingenwerk is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische Opstellingenwerk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Opstellingenwerk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn tussen ouder en kind (of leraar-kind relatie) en tussen leidinggevende en medewerker.

Voor wie

Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor een ieder die inzicht wil in de werking van Systemisch Werk.

Voor wie de training Werken met Opstellingen wil gaan volgen, biedt deze training een goede vooropleiding in combinatie met de Introductietraining Systemisach Werk.

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan deze training,

Opleidingsduur en studiebelasting

Er wordt 2 dagen gewerkt van 11.00 tot 18.00 uur. In totaal zijn dit (8 + 8) 16 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de hand-out die bij aanvang van de training wordt uitgereikt of via de digitale leeromgeving.

Certificering

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Spiegelingen

Ouder-Kind (afbeelding 1)Willem beschrijft in Spiegelingen de relatie ouder – kind als een oerbron om van te leren. Aan de hand van drie principes word je als lezer meegenomen in zijn onderzoek naar deze relatie. Door de leerervaringen uit het dagelijks leven systemisch te benaderen, ontvouwt zich een vaak verrassend beeld van de breedte en diepte van de opvoedende taak. Willem reikt nieuwe ingangen aan om opvoedvragen te benaderen, maar laat het aan de lezer zelf om eigen antwoorden te vinden.

Willem zegt daarover: “De illusie wordt nogal eens gewekt dat je opvoedproblemen moet oplossen. Ik zie dat anders. Problemen oplossen – in de zin dat problemen verdwijnen – is niet altijd wat er nodig is. Soms moeten de problemen juist gezien worden. Als je die problemen laat verdwijnen, dan scheur je als het ware een belangrijke bladzijde uit het levensboek van het kind of van jou als opvoeder. Door naar de problemen te kijken, gaan we het kind beter zien.”

Door de ongewone en diepgravende benadering van het onderwerp, is Spiegelingen een boek over opvoeding dat uitnodigt om te lezen en herlezen.

Maar niet alleen voor opvoedingsvragen! De relatie Ouder – Kind biedt een systemische inkijk in leiderschapsvragen, die ook voor andere contexten van fundamentele betekenis zijn zoals binnen de relatie teamleider-teamlid.

Auteur: Willem de Bondt