Introductietraining Systemisch Opstellingenwerk

> Inzicht in hoe de systemische ordeningen werken
Introductietraining Systemisch Opstellingenwerk

Systemisch opstellingenwerk

Wie een opstelling vanuit Systemisch Werk heeft meegemaakt, of getuige is geweest van een familieopstelling of organisatieopstelling, heeft waarschijnlijk gemerkt: Wow, dit werkt echt! Maar hoe?

Hoe soms oude gewoontes en diepe loyaliteiten iemand in de weg hebben gestaan, met soms emotionele of fysieke klachten tot gevolg. En hoe daar door een opstelling iets in wordt aangeraakt en tot verandering leidt. Een opstelling vanuit Systemisch Werk kan voor iemand leiden tot • verlichting van verantwoordelijkheid • verkrijgen van meer ruimte • transparanter kunnen omgaan met het stellen van grenzen • toelaten van gemis waardoor er weer opening ontstaat voor toelaten van succes • en andere inzichtgevende ervaringen. Ervaringen die mensen aangeven over opstellingen vanuit Systemisch Werk zijn niet zelden: ‘zingevend’, ‘ontroerend’, ‘inspirerend’, of ‘hartverwarmend’.

Systemisch opstellingenwerk

Het is zeer de moeite waard om de toepassing van Systemisch Werk te leren kennen. Vandaar dat Plata met deze training een introductie in het Systemisch Werk wil bieden voor iedereen, zowel voor wie vanuit een werkcontext komt als voor wie vanuit persoonlijke thema’s geïnteresseerd is. In deze training worden concrete handvatten aangereikt over Systemisch Werk als werkvorm. Die werkvorm vraagt toepassing binnen een veilig, helder en verantwoord kader.

Systemisch opstellingewerk is een krachtig hulpmiddel voor bewustwording en onderscheidt zich door de toepassing van het ‘Wetend Veld’ als informatiebron. Eenvoudig gesteld: We kunnen ons ‘weten’ beter leren begrijpen. Met ons eigen weten als vertrekpunt, ontvouwt zich de achtergrond van ons gedrag: daar waar het vandaan komt. Dat opent een nieuw perspectief, namelijk dat we daar zelf een keuze in kunnen maken. ‘Wie zijn historie kent, hoeft die niet te herhalen.’

In deze introductietraining Systemisch Werk staat centraal dat de deelnemer leert om vanuit systemisch perspectief ordeningen te ervaren, te zien en te herkennen.

 • Je ervaart hoe je systemisch in contact staat met je omgeving.
 • Je krijgt een introductie over de werking van het ‘wetende veld’.
 • Je krijgt inzicht in hoe de Systemische Ordeningswetten dienend zijn voor je leven.
 • Je leert werken met het genogram.
 • Je doet systemische oefeningen aan de hand van systemische modules.

De gelegenheid is er om te werken vanuit persoonlijke casuïstiek.

De basale ordeningswetten zijn:

 • Recht en plicht erbij te horen
 • Balans in geven en nemen
 • Er gelden sociale ordeningen

Wat kan ik ermee

Wat kan er worden bereikt met de Systemisch benadering op individueel niveau?

 • bewust worden van persoonlijk script en individuele thema’s
 • oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies
 • kennis van de werking van familiesystemen
 • leren omgaan met weerstand en onvermogen
 • leerstuk van binnensluiten van wat buitengesloten is

De Training

Trainingsmethode Systemisch Werk

Er wordt in de training gewerkt met de methodiek van het Systemisch Werk.

Systemisch Opstellingenwerk

Systemisch Opstellingenwerk is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische Opstellingenwerk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Opstellingenwerk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn daar waar eerder belemmeringen waren.

Voor wie

Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor een ieder die inzicht wil in de werking van Systemisch Werk.

Voor wie de training Werken met Opstellingen wil gaan volgen, biedt deze training een mooi voortraject.

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan deze training,

Opleidingsduur en studiebelasting

Er wordt 2 dagen gewerkt van 11.00 tot 18.00 uur. In totaal zijn dit (8 + 8) 16 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de hand-out die bij aanvang van de training wordt uitgereikt of via de digitale leeromgeving.

Certificering

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Spiegelingen

Ouder-Kind (afbeelding 1)Willem beschrijft in Spiegelingen de relatie ouder – kind als een oerbron om van te leren. Aan de hand van drie principes word je als lezer meegenomen in zijn onderzoek naar deze relatie. Door de leerervaringen uit het dagelijks leven systemisch te benaderen, ontvouwt zich een vaak verrassend beeld van de breedte en diepte van de opvoedende taak. Willem reikt nieuwe ingangen aan om opvoedvragen te benaderen, maar laat het aan de lezer zelf om eigen antwoorden te vinden.

Willem zegt daarover: “De illusie wordt nogal eens gewekt dat je opvoedproblemen moet oplossen. Ik zie dat anders. Problemen oplossen – in de zin dat problemen verdwijnen – is niet altijd wat er nodig is. Soms moeten de problemen juist gezien worden. Als je die problemen laat verdwijnen, dan scheur je als het ware een belangrijke bladzijde uit het levensboek van het kind of van jou als opvoeder. Door naar de problemen te kijken, gaan we het kind beter zien.”

Door de ongewone en diepgravende benadering van het onderwerp, is Spiegelingen een boek over opvoeding dat uitnodigt om te lezen en herlezen.

Maar niet alleen voor opvoedingsvragen! De relatie Ouder – Kind biedt een systemische inkijk in leiderschapsvragen, die ook voor andere contexten van fundamentele betekenis zijn.

Auteur: Willem de Bondt

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Introductietraining Systemisch Opstellingenwerk past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP