De competentie thermometer voor leraren

> Assessment voor leraren gericht op ontwikkeling van kwaliteiten
De competentie thermometer voor leraren

U als werkgever of leidinggevende weet dat de kwaliteit van het onderwijs vooral wordt bepaald door de kwaliteit van uw leraren. De Competentie Thermometer is een uniek onderwijs-assessment gericht op de ontwikkeling van de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van leraren in het PO,VO en MBO (denk o.a. aan de functiemix). De methode onderscheidt zich door de praktijkgerichte aanpak. Via observaties op de werkplek, steekproeven en aanvullend onderzoek, krijgt u een objectief beeld. Afname en de nabespreking van het assessment kan binnen één dag door een gecertificeerde assessor vanuit Plata Onderwijs.

Wat is een onderwijs-assessment?
Een onderwijs-assessment is een onderzoek dat (toekomstige) leraren doorlopen om zo objectief mogelijk te bepalen over welke kwaliteiten en talenten zij beschikken als leraar. Vaak is dat in verband met persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken, maar het kan ook ingezet worden voor selectiedoeleinden.

Wanneer?

 • Als startpunt voor het Integraal Personeelsbeleid (op teamniveau);
 • Als beoordelingsinstrument aan het eind van het jaar. Geen vage doelstellingen of mondelinge afspraken, maar concrete punten met ontwikkeltips;
 • Als invulling voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) bij een nul- en/of eindmeting;
 • Als invulling voor het Bekwaamheidsdossier of als handig uitgangspunt voor coaching;
 • Als objectief hulpmiddel bij het beslissen of u een tijdelijk contract moet omzetten naar een vast contract;
 • Als u een met een onder presterende leerkracht een “traject” ingaat en u een onafhankelijke rapportage nodig heeft, die aantoont wat de kwaliteiten zijn van deze leerkracht.

Afhankelijk van het doel dat u met dit assessment voor ogen heeft, kunt u kiezen voor een compleet assessment, of voor de mogelijkheid onderdelen van dit assessment af te laten nemen. De gebruikte vragenlijsten, methoden en test garanderen dat de deelnemer eerlijk behandeld wordt, zonder vooroordeel naar afkomst, sekse of religie. De Competentie Thermometer is ontwikkeld conform de richtlijnen van de ‘Algemene Standaard van testgebruik’  van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Commissie Testaangelegenheden (COTAN).

Als geregistreerd assessor vanuit Plata Onderwijs zie ik dat de Competentie Thermometer veel ingezet wordt bij startende leerkrachten en zij-instromers.  Vaak hoor ik dat het fijn is dat een externe deskundige een objectief beeld geeft van aanwezige kwaliteiten en talenten waar leraren met hun begeleiders weer mee aan de slag kunnen. De rapportage met concrete  punten en ontwikkeltips helpt om het ontwikkeltraject vorm te geven. Ook kan via het assessment helder gemaakt worden op welke competenties  een leerkracht zwak, startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam of op excellent niveau functioneert.  De genoemde indeling sluit aan bij de CAO Primair Onderwijs.   Werken met een onderwijsassessment vraagt om investering en tegelijk levert het een gedegen kwaliteitsslag op met als bijvangst tijdswinst voor de leidinggevende en/of begeleider.

Inmiddels zien veel ervaren leerkrachten ook de meerwaarde, waardoor soms bij alle leerkrachten uit een bouw of (leer)team de Competentie Thermometer wordt afgenomen. Daarna kan heel mooi gekeken worden wat talenten en wat ontwikkelpunten zijn  van een heel team.  Als u meer wil weten neem gerust contact met  mij op.  Ik vertel u er graag meer over.
Jurgen van Ree

Onderzoeksmethoden

De Competentie Thermometer maakt stapsgewijs gebruik van de volgende onderzoeksmethoden

Observatie
De deelnemer krijgt vooraf instructies over bepaalde praktijksituaties die hij aan de orde moet laten komen. Onze gecertificeerde assessor observeert en zal een score toekennen die hij waarneemt.

Steekproef
Bepaalde documenten worden opgevraagd op basis van procedures of aanwezige kennis. Op basis van vooraf vastgestelde normen worden de uitkomsten van de steekproef beoordeeld door de assessor.

Gestructureerd interview
Door middel van open vragen wordt de deelnemer door de assessor geïnterviewd op kennis en praktijk.

Persoonlijkheidsvragenlijst
De uitkomsten van de persoonlijkheidsvragenlijst worden beoordeeld en verwerkt in de rapportage.

Capaciteitentest (optioneel)
De uitkomsten van de capaciteitentest worden beoordeeld en verwerkt in de rapportage.

Collegiale vragenlijst
Een vragenlijst die wordt voorgelegd aan een drietal collega’s naar keuze, de direct leidinggevende en eventueel een derde waarin uitsluitend vragen worden gesteld over een vooraf bepaalde kerncompetentie.

Rapportage en evaluatie

Rapportage en evaluatie
Door de aanwezigheid van genormeerde testen en vragenlijsten  leveren we volwaardige, wetenschappelijk onderbouwde assessments Alle vragenlijsten, observatielijsten, scorelijsten, etc. worden ter beschikking gesteld in een met een persoonlijke log-in afgesloten webomgeving. Door middel van het geven van een score op de competenties en de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst en de capaciteitentest, wordt een door onze assessor gemaakte rapportage opgesteld met grafieken, resultaten, voorbeelden, ontwikkeltips, etc. Uitwerking van de zeven SBL competenties staan centraal.. Dit rapport wordt aan het einde van het assessment besproken met de leerkracht en zal na goedkeuring van de leerkracht, definitief worden vastgesteld. Daarnaast krijgt u concrete tips, waarmee u en de leerkracht onmiddellijk aan de slag kunnen.

Elk rapport geeft van de leerkracht in ieder geval een objectief beeld over zijn/haar:

 • competenties
 • persoonlijkheid
 • motivatie
 • capaciteiten
 • ontwikkelingsmogelijkheden