Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijven voor een opleiding of training kan via de internetsite van Plata Opleidingen. Wanneer de webaanmelding door Plata Opleidingen ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving voor de te volgen training toegezonden. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de training wordt een factuur verzonden voor de opleidingskosten.
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training op de bankrekening van Plata Opleidingen te zijn bijgeschreven.

Wachtlijst
Is op het moment van inschrijving een opleiding of cursus volgeboekt, dan kan de inschrijving op de wachtlijst van de betreffende opleiding of training worden geplaatst, als de deelnemer daarom verzoekt. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt die plaats toegewezen aan degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Annulering
De inschrijving kan tot 14 dagen na aanmelding kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering op de dag van aanvang, of bij opzegging tijdens de training of opleiding, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt verwezen naar artikel 5 van de algemene voorwaarden van de NRTO (zie footer). Indien een speciaal verblijf of arrangement met de deelnemer/betalingsplichtige is overeengekomen dan zijn de totale kosten daarvoor bij annulering door de deelnemer/betalingsplichtige ten allen tijde volledig verschuldigd, tenzij de annulering uiterlijk vier weken voor aanvang van de training plaatsvindt. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De deelnemer/betalingsplichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door Plata Opleidingen is ontvangen. Als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, dan wordt dit als een annulering aangemerkt. De deelnemer kan dan niet aan het vervolg van de training deelnemen. Bij verhindering kan een deelnemer zich door iemand anders laten vervangen, mits deze vervanging voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk wordt gemeld. Deze vervanging kan niet plaatsvinden indien de oorspronkelijke deelnemer voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gehad, of indien de voorgestelde vervangende deelnemer naar het oordeel van Plata Opleidingen niet geschikt is om aan de betreffende training deel te nemen.

Plata Opleidingen kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door Plata Opleidingen ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

Aanpassing kosten
Plata Opleidingen behoudt zich het recht voor de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voorzover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Aanpassing programma
Plata Opleidingen behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma, opleidingsdata en werktijden aan te passen en andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan aangekondigd in haar documentatiemateriaal en/of op haar website. Plata Opleidingen zal zich er daarbij voor inspannen zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemersgroep rekening te houden.

Klachtenregeling
Plata is sinds 2004 deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Deelnemers die onvrede hebben over het naleven van de Ethische Code door Plata Opleidingen of een van haar trainers kunnen een klachtenprocedure starten. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure is te vinden in de Ethische Code op de website van Plata Opleidingen.

Vragen en klachten
1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en
naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of
klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de
ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden
door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum
van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden
door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de
verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn,
meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet
tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de
klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in
aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Geschillenregeling
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van
dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden
gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer
informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de
klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft
ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende
oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden.
7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie,
moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee
akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter
voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie
gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende
wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student,
vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.